O Galuega a le au Aposetoro

From Wikipedia
 1. O le afio ae o Iesu i le lagi ina ua toe soifua mai; o le tofiga o Matataia.
 2. O le Agaga Paia ua foaiina mai, e toatele ua liliu ai i le Atua
 3. O le pipili ua faamaloloina; ma le lauga a Peteru.
 4. O le tuuina o Peteru ma Ioane i le fale puipui; O le tatalo a le Ekalesia.
 5. O le pepelo ma le oti o Anania ma Safaira.
 6. O le filifilia ma le tofia o tiakono e toafitu.
 7. O le lauga a Setefano; ma lona fasiga; O le tala ia Konelio
 8. O le faatonu atu a Peteru i lona alu i nuu eso.
 9. O le saua o Herota i le Ekalesia; ma lona oti puapuaga.
 10. O le aauina atu o Paulo ma Panapa i nuu ese.
 11. O le saua na oo ia Paulo ma Panapa i Ikonio ma Lusa.
 12. O le finauga i le peritome.
 13. O le malaga a paulo i Maketonia.
 14. O le malaga a paulo i Tesalonia, ma Perea, ma Atenai.
 15. O mea na faia a Paulo i Korinito.
 16. O le galuega a Paulo i Efeso, ma le faanunununu o le nuu Temetiu.
 17. O le malaga a Paulo; ma lana apoapoai atu i faifeau o Efeso.
 18. O le malaga a Paulo i Ierusalema; ua puea ai o ia.
 19. O le lauga a paulo, ua ita ai Iutaia.
 20. O le faamasinoina o Paulo; o le lamalama mai o Iutaia ia te ia.
 21. O le molia a Paulo ma lana tali; O le molia o Paulo i luma o Feso.
 22. O le auga a Paulo i luma o Feso ma Akeripa.
 23. O le folauga a paulo i Roma.
 24. Ua alofaina Paulo e le nuu o Melita; oo atu i Roma.


O le Feagaiga Fou
O le Evagelia a MataioO le Evagelia a MarekoO le Evagelia a LukaO le Evagelia a Ioane

O Galuega a le au AposetoroO le tusi a Paulo ia Roma - O le tusi muamua a Paulo ia KorintoO le tusi e lua a Paulo ia Korinto -
O le tusi a Paulo ia KalatiaO le tusi a Paulo ia Efeso - O le tusi a Paulo ia FilipiO le tusi a Paulo ia KoloseO le tusi muamua a Paulo ia Tesalonia
O le tusi e lua a Paulo ia TesaloniaO le tusi muamua a Paulo ia TimoteoO le tusi e lua a Paulo ia TimoteoO le tusi a Paulo ia Tito
O le tusi a Paulo ia Filemonia - O le tusi ia EperuO le tusi a IakopoO le tusi muamua a PeteruO le tusi e lua a Peteru
O le uluai tusi a IoaneO le tusi e lua a IoaneO le tusi e tolu a IoaneO le tusi a IutaO le Faaaliga ia Ioane