Le Amuia

From Wikipedia
“Amuia ē matitiva i le agaga; auā e o latou”
“Amuia ē faanoanoa; auā e faamafanafanaina i latou”
“Amuia ē fia ai ma fia inu i le amiotonu; auā e maoona i latou”
“Amuia ē alolofa atui auā alofaina mai i latou te iloa atu le Atua
“Amuia ē faatupaina le filemu; auā e ta‘ua i latou o atalii o le Atua”
“Amuia ē sauaina ona o le amoitonui; auā e o latou le malo o le lagai”
“Amuia outou pe a layou upu leaga, ma faasaua ia te outou, ma latou tuuaiina

pepelo outou i mea leaga uma ona o a‘u. Ia outou olioli ma fiafia lava; auā o i le lagi lo outou taui e tele; auā na faapea ona latou faasaua i Perofeta e na muamua”.