Tautala Lelei

From Wikipedia

'O le tautala lelei,'o le tasi lea o itū'āiga tautala e fa'avasegaina i ai e le 'auliguisi le faiga o tala a tagata Samoa.E faimai le mau a le to'aele, 'o le tautala lelei, 'e fa'aaogā e i latou e a'oa'oina. O lona uiga, 'o tagata 'ua ā'o'oga i ā'oga a faife'au, pē ua a'oa'oina fo'i i ā'oga a le mālō ma 'ua latou iloa tusitusi i le 't' ma le 'n' ma le 'r', 'o i latou nā 'ua iloa tautala lelei.


O lenei mataupu o se stub. E mafai ona fesoasoani lenei Encyclopedia gagana Samoa i le faaopoopoina atili faamalieina e le itulau lenei.