A'oga amata

From Wikipedia

Ā'oga 'Āmata - 'o le igoa lenei e fa'aigoa ai ā'oga 'āmata po'o ā'oga mo tamaiti e le'i 'āmataina a latou ā'oga tūlagalua (Primary school).'Ua tele ā'oga 'āmata 'ua fa'atūina i Niu Sila. 'O nei ā'oga, 'o se vāega tāua tele lea mo le fa'aolaolaina o le gagana Samoa i Aotearoa / Niu Sila. 'O le tele o ā'oga 'āmata, 'ua fa'avaeina e 'ekālēsia Samoa i totonu o Niu Sila.