O Tatalo Katoliko

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

O le Vi‘iga o le Tasitolu Pa‘ia


O le vi‘iga i le Tamā, ma le Alo, ma le Agāga Pa‘ia. E pei o lona vi‘iga e sa i le amataga, e fa‘apea fo‘i i ona pō nei, ma aso ‘uma e fa‘avavau, fa‘avavau lava. ‘Āmene.


O le Tatalo Ala


Finagalo Pa‘ia e o Iesū, ‘ou te momoli atu iā te ‘oe, ‘o a‘u talotaloga ‘uma, a‘u amioga, ma mea fa‘atīgā ‘ou te maua i le aso nei, ‘o fa‘atatau lou loto ma lou Finagalo Pa‘ia, E te saga momoli ai ‘Oe i le taulaga o le Misasā, O fa‘atatau fo‘i ma loto o tagata Kerisiano uma, O e fa‘asaga atu iā te ‘Oe.

Lo‘u Agelo tausi e, ‘Ia e alofa mai iā te a‘u, ‘ia e ta‘ita‘ina a‘u i le aso nei, Ma tete‘e atu le pule a le fili. ‘Āmene.


Tatalo o le Agelo (Angelus)


U. O le Agelo a le Ali‘i na fa‘atonu Māria; T. Ona tō ai lea o ia i le Agāga Pa‘ia. Si ou alofa Māria …

U. O a‘u o le ‘au‘auna a le Ali‘i; T. ‘Ia taunu‘u iā te a‘u mea na e fetalai mai ai. Si ou alofa Māria …

U. O le Alo o le Atua ua faia ma tino tagata; T. ‘Ua māfuta fa‘atasi o ia ma i tātou. Si ou alofa Māria …

U. Le Tinā Pa‘ia e o le Atua, ‘ia ‘e talosia ‘i mātou; T. Mātou te aogā ai i folafolaga a Iesū Keriso.

O le vaitausaga o le Pasikate e tu‘ua ai le Agelo, ‘ae faia le tatalo lenei: U. ‘Inā ‘oli‘oli iā ‘oe, le Tama‘ita‘i o le Lagi, Aleluia! T. Auā o Le na fa‘aogāina ‘oe ‘e fai ma ona Tinā, Aleluia! U. ‘Ua toetū a‘e o Ia e pei ona Ia fetalai mai ai, Aleluia! T. ‘Ia e talosia i mātou i le Atua, Aleluia! U. Le Tāupou e Māria, ‘ia e fiafia ma olioli, Aleluia! T. Auā ‘ua toe soifua fa‘amāo‘i le Ali‘I, Aleluia!

‘Ia tātou tatalo: Le Atua e, na E finagalo alofa e fa‘afiafia le lalolagi i le Toetū o lou Alo, lo mātou Ali‘i o Iesū Keriso; ‘ua mātou aioi atu ‘ia E foa‘i mai i le fautua a lona Tinā, o Māria le Tāupou, se‘i mātou maua le fiafia o le soifuaga fa‘avavau, ona o Iesū Keriso, lo mātou Ali‘i. ‘Āmene.


O le Tapua‘iga o le Eukalesitia


Ia tātou ifogia le Sakalāmeta lenei Ua sūia feagaiga mālō sauniga fou Le aogā lou fia va‘aia fa‘atuatua pea i ai

O le vi‘iga o le mamalu i le Atua le Tamā Fa‘ane‘ene‘e i lona Alo, fa‘apea fo‘i le Agāga Sā O le fa‘amanu, o le mana i le Tasitolu lenā. ‘Āmene.

Pātele: Ua e tu‘u ifo ia te i lātou le pane mai le lagi (e fa‘aopopo le Aleluia i le vaiausaga o le Pāseka) ‘Aulotu: Ua aofia ai mea lelei uma (Aleluia!)

Ia tātou tatalo Le Atua e, na tu‘uina mai iā te i mātou i lenei Sakalāmeta ofoofogia le fa‘amanatuaga o lou maliu tīgā. Mātou te aioi atu iā te oe, ‘ia fa‘apea ona mātou fa‘aaloalo i le misitēlio pa‘ia o lou Tino ma lou Toto; ‘ina ‘ia mafia ai ona mātou saga lagona ifo i o mātou loto fua o lau galuega fa‘aola. ‘O ‘oe le soifua ma pule i le fa‘avavau, fa‘avavau lava. ‘Aulotu: ‘Āmene

O le vi‘iga o le Atua ‘Ia vi‘ia le Atua, ‘Ia vi‘ia lona Suafa Pa‘ia, ‘Ia vi‘ia Iesū Keriso, o le Atua moni ma le tagata moni, ‘Ia vi‘ia le Suafa o Iesū, ‘Ia vi‘ia le Finagalo o Iesū ‘ua silisili lona pa‘ia, ‘Ia vi‘ia le Toto o Iesū ‘ua silisili lona pa‘ia, ‘Ia vi‘ia Iesū i le Sakalāmeta Pa‘ia o le aletale, ‘Ia vi‘ia le Tinā mamalu o le Atua, o Māria ‘ua silisili lona pa‘ia, ‘Ia vi‘ia lona fa‘atoā tupu pa‘ia o aunoa ma le agasala, ‘Ia vi‘ia lona si‘itaga mamalu i le lagi, ‘Ia vi‘ia le suafa o Māria, o le Tinā Tāupou, ‘Ia vi‘ia Iosefo Pa‘ia, lona toalua ua sili lona loto mamā, ‘Ia vi‘ia le Atua i ana agelo ma ona tagata pa‘ia.