Matematika

From Wikipedia
Matematika

O le matematika 'o se matā'upu e a'oa'oina i ā'oga. 'O lenei mātā'upu, e iloilo ai fuainūmera ma o latou feāiā'iga. E lē faiōfie le matematika, 'ae tāua tele. Fa'ata'ita'ga, ' o le teometere (geometry) e a'oa'o ai fōliga o mea. pei lā 'o le li'o po'o le circle, le fa'atafafā, le tafatolu (triangle) ma isi lava fōliga e aogā mo iloiloga o le lalolagi 'olo'o tatou iai.