Jump to content

Lā'au O Samoa

From Wikipedia

'O le lisi lenei o nisi o lā'au o Sāmoa. Fesoasoani mai e fa'aopoopo i ai, ona mānaia lea o lenei itūlau e sa'ili mai 'i ai e le 'ausu'esu'e tali o ni a latou fesili. 'O nisi lā nei o lā'au 'ua mafai ona manatuaina - aoa, ifilele, poumuli, fau, fu'afu'a, ku'ava, moso'oi, gatae, tināmoni, milo, vavae,nonu, latana,