Jump to content

Fa'aliliuga

From Wikipedia

'O le fa'aliliutusi (po'o le fa'amatala'upu fo'i) e lē 'o se mea faigōfie. E aofia i le fa'aliliutusi vāega tāua e pei o gagana e lua e tutusa o lā mālolosi, loloto ma le poto lautele, 'aemaise lava le silafia loloto o tū ma aga a lalolagi o gagana ia e lua. 'O le vāega lea mulimuli o aganu'u po'o tū ma aga, e tele fa'afītāuli e tūla'i mai ai. 'Ae 'o le isi fo'i itū, 'o tagata e mālolosi 'uma a lātou gagana e lua fa'apēnā fo'i lo lātou lelei i tū ma aga po'o aganu'u fo'i a gagana ia e lua, 'o latou nei e mafai ona fa'aliliu mai i le isi gagana i le isi gagana e aunoa ma ni fa'afītāuli e tele. 'Ae ui lava i lea, e fa'amālosi'au atu 'ina 'ia 'aua le fefe, 'ae taumafai, 'ae 'o le mea tāua, tusa lava pē lelei i gagana e lua, 'ina 'ia taumulimuli i ni alafua aogā e 'āmata ai. Muamua,'o se tasi e fia fa'aliliu mai i le gagana Samoa i le gagana 'Igilisi, e tatau lava ona lelei lana gagana fa'aperetānia po'o le 'Igilisi; lona lua, e tatau ona iai ni ana tusi po'o ni alagā'oa lelei silisili e tua 'i ai 'auā le sa'iliga o fa'amālamalamaga o konisepi po'o manatu po'o talitonuga fa'avae,fa'a'upuga mmf (ma isi mea fa'apēnā) e mana'omia lo latou fa'amālamalamaina. 'Ua na'o ni vāega 'āmata nei o le tomai po'o gāluega fa'aliliutusi.

E tele ni vāega aogā o le gagana Sāmoa e fa'aaogā ai le fa'aliliuga mo aso nei. 'O le māfua'aga, 'ona 'ua fiailoa e tupulaga mea e uiga i le gagana ma le aganu'u Sāmoa, 'ae lē mālamalama i le gagana Sāmoa. 'O se tasi o nei vāega tāua, 'o tala o le vavau (myths & legends).